Regulamin korzystania z Aplikacji ZGLOS24.PL

 

§ 1
 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Aplikacji ZGLOS24.PL (zwanej dalej „Aplikacją”) w tym w szczególności prawa i obowiązki użytkowników Aplikacji oraz Administratora.
 2. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Użytkownikiem Aplikacji jest każda osoba, która korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (Użytkownik).
 4. Użytkownik korzystający z Aplikacji jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Aplikacji. Potwierdzenie zapoznania się z treścią Regulaminu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że go rozumie i akceptuje.
 5. Użytkownik korzystający ze zbiorów i usług danych Aplikacji zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Przy korzystaniu z Aplikacji zabronione jest:
  1. wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Aplikacji,
  2. wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z usług.

 

§ 2
 1. Usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
  1. obsłudze zgłoszeń Użytkowników – polegającą na umożliwieniu przesłania przez użytkownika, Aplikację, informacji tekstowej lub fotograficznej z opisem dotyczącym naruszeń lub sugestii zmian i na przekazywaniu ich odpowiednim służbom, w celu podjęcia działań,
  2. usłudze powiadamiania – polegającą na wysyłaniu powiadomień typu PUSH dotyczących statusu zgłoszenia oraz nowych zgłoszeń pojawiających się w okolicy.
 2. Aplikacja posiada dostęp do lokalizacji urządzenia, na którym jest zainstalowana oraz aparatu.
 3. Usługi wymienione w §2 świadczone dla Użytkowników przy wykorzystaniu Aplikacji są usługami nieodpłatnymi. Użytkownik ponosi jedynie koszty zgodnie z umowami łączącymi go z operatorami telekomunikacyjnymi.
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Aplikacji między Administratorem, a Użytkownikiem, zawierana jest umowa na czas nieokreślony.
 5. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Aplikacji przez Użytkownika. Rozwiązanie umowy nie wymaga dodatkowych oświadczeń ze strony Administratora, czy Użytkownika.
 6. Dokonane przez Użytkownika zgłoszenie jest publikowane w systemie.
 7. Zgłoszenie jest przekazywane automatycznie odpowiednim służbom, w celu podjęcia interwencji.
 8. Treść zgłoszenia musi odpowiadać wybranej kategorii zgłoszeń.
 9. Zgłoszenia zidentyfikowane jako duplikaty zgłoszeń już zarejestrowanych w serwisie (w tym także duplikaty pytań od tego samego użytkownika) lub zawierające niepełny, niezrozumiały lub nieprecyzyjny opis (w tym także nieprecyzyjne określenie lokalizacji, uniemożliwiające podjęcie interwencji), lub niezgodne z kategorią zgłoszeń będą odrzucane przez Administratora.
 
§ 3
 1. Administratorem danych prezentowanych w Aplikacji jest GISPartner spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z/s we Wrocławiu, ul. Długosza 60, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000173717, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 1.000.000 zł, NIP: 8982027647, REGON: 932942367.
 2. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie danych przez inne podmioty w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Aplikacji.
 4. Administrator, w szczególności ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych przyczyn od niego niezależnych, ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Aplikacji.

 

§ 4

Treści prezentowane w Aplikacji mają charakter wyłącznie poglądowy. Zasoby i generowane przez użytkownika mapy nie mogą być traktowane, jako dokumenty oficjalne, nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności sądowych czy administracyjnych.

 

§ 5
 1. Z Aplikacji może korzystać każda osoba, która ukończyła 13 lat.
 2. Liczba zgłoszeń dokonywanych za pośrednictwem Aplikacji z tego samego adresu IP jest ograniczona.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Aplikacja wykorzystuje połączenie internetowe do wielu funkcji, a za dostęp do sieci Internet lub transmisji danych może być pobierana opłata zgodnie z cennikiem operatora (dostawcy).
 4. Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu podczas korzystania z Aplikacji, a w szczególności za treść zgłoszeń.
 5. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkowników za pośrednictwem Aplikacji jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w szczególności:
  1. naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i dobre obyczaje, w tym wulgaryzmy i treści obraźliwe,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej,
  3. zawierających treści pornograficzne,
  4. pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm,
  5. propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne,
  6. uznawanych za spam.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie wprowadzone przez siebie, niezgodne z prawem, działania w Aplikacji, w tym także za podanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i praw pokrewnych, a także za ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej odmowy świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień Regulaminu.

 

§ 6
 1. Administrator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, w ramach Aplikacji, co ma służyć rozwijaniu idei społeczeństwa obywatelskiego. W szczególności Aplikacja wspiera aktywności obywatelskie dotyczące przestrzeni publicznej umożliwiając Użytkownikom zgłaszanie problemów i sugestii zmian do właściwych jednostek.
 2. Aplikacja bazuje na usługach mapowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, w szczególności: OpenStreet Map, GUGiK.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Aplikacji, a także za utratę danych Użytkownika, powstałych w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich, a także w wyniku działania Administratora podjętego w celu poprawy funkcjonowania Aplikacji.
 4. Administrator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z prawem lub regulaminem, wykorzystywaniu Aplikacji.
 5. Zawartość Aplikacji jest dostarczana w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, z wyłączeniem wszelkiej gwarancji, wyraźnej lub domniemanej, co do treści lub sposobu funkcjonowania Aplikacji. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z Aplikacji, a także za treści w nim zawarte i nie udziela żadnych gwarancji, w tym także gwarancji przydatności do określonego celu, lub braku ukrytych, lub innych wad, lub braku błędów. W szczególności administrator nie odpowiada wobec użytkowników i osób trzecich za:
  1. treści zamieszczane przez Użytkowników w Aplikacji, w tym za treść zamieszczanych zgłoszeń,
  2. jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem treści przez Użytkowników,
  3. szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego i awarii sieci energetycznej,
  4. szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego lub niepełnego funkcjonowania systemów zewnętrznych, z którymi współpracuje Aplikacja, m.in.: GPS i GPRS,
  5. szkody powstałe w wyniku braku ciągłości dostarczania usług, będącej następstwem okoliczności, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności,
  6. szkody powstałe w związku z udostępnieniem, bądź korzystaniem z usług, przez osoby trzecie, w szczególności z tytułu wykorzystania danych przez osoby nieuprawnione lub w celu niezgodnym z przeznaczeniem Aplikacji,
  7. realizację zgłoszeń, które zostały odrzucone.
 6. Odpowiedzialność Administratora z tytułu utraconych korzyści jest w każdym wypadku wykluczona.
 7. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek działania lub zaniechania związane ze zgłoszeniami przesłanymi za pomocą Aplikacji.

 

§ 7
 1. Dane osobowe Użytkownika zawarte w serwisie, podlegają ochronie wynikającej z przepisów prawa, a w szczególności z rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) z dnia 27 kwietnia 2016 oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie, jest GISPartner sp. z o.o. z/s we Wrocławiu (51-162), ul. Długosza 60, dane kontaktowe: adres poczty elektronicznej: kontakt@gispartner.pl, adres pocztowy: GISPartner, ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w serwisie w celu realizacji umowy na podstawie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w zw. z art. 18 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, którą Użytkownik zawiera z Administratorem podczas instalacji i uruchomienia Aplikacji.
 4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu zapewnienia funkcjonalności Aplikacji. Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda Użytkownika.
 5. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być podmioty lub organy, którym Administrator jest zobowiązany udostępniać dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub podmioty przetwarzające na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartych z Administratorem.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie ich jest konieczne do korzystania z Aplikacji.
 7. Aplikacja przechowuje adresy IP urządzeń z których zostały dokonane zgłoszenia. Dokonanie w Aplikacji zgłoszenia oznacza zgodę na przetwarzanie adresu IP urządzenia.
 8. Dane osobowe zawarte w Aplikacji są przetwarzane w celu realizacji usług.
 9. Dane osobowe są przetwarzane przez okres korzystania z Aplikacji.
 10. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje: adres poczty elektronicznej, w przypadku wyrażenia przez użytkownika zgody na otrzymywanie powiadomień oraz adres IP.
 11. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia.
 12. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla Administratora usługi wsparcia w realizacji ustawowych obowiązków.
 13. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani organizacji międzynarodowych.
 14. Dane Użytkownika będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 15. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 16. Ponieważ podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Użytkownika zgoda. Informujemy, że zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

§ 8
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 8 września 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny. Zaktualizowany Regulamin będzie przedstawiony użytkownikowi przy kolejnym uruchomieniu Aplikacji.
 3. Użytkownik może złożyć reklamację w związku z brakiem możliwości wysłania zawiadomienia lub wystąpienia innych problemów technicznych związanych z działaniem Aplikacji. Reklamacje nie mogą dotyczyć sposobu załatwienia zawiadomienia przez właściwe organy władzy publicznej.
 4. Reklamacja musi mieć formę pisemną i być wysłana na adres: GISPartner, ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres: info@gispartner.pl. Reklamacja w sprawie nienależytego działania Aplikacji musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające. Administrator rozpatruje reklamacje w terminie 60 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeśli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.